mgr Tomasz Kasprzak

socjolog, doktorant ISNS UW,

Pola zainteresowań:

Antropologia i socjologia szkoły, wielokulturowość i inność, funkcjonowanie III sektora, społeczny odbiór Holocaustu, polityka pamięci, oral history, ewaluacja programów społecznych i kulturalnych, kultura czasu wolnego (antropologia i socjologia turystyki), mobilność przestrzenna młodzieży.

Zajęcia dydaktyczne (w roku akademickim 2005/2006):

Ostatnie ważniejsze publikacje:

1. "Czy prawo pomaga pomagać? Wolontariat w świetle Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", Trzeci Sektor nr3/2005.
2. "The Polish collective farming system - a historical phenomenon and its consequences for the present" (w:) The Weight of History in Central Europe Societies of the 20th Century, red. Z.Hlavičková, N. Masłowski, Central European Studies, Praga, 2005.
3. "Rola turystyki zagranicznej w kształtowaniu tożsamości i poznaniu innych narodów " (w:) Nacionalismus v současných dÄ›jinách stÅ™ední Evropy: od mobilizace k identitÄ›, red. Z.Hlavičková, N. Masłowski, Central European Studies, Praga, 2005.
4. "Å»ydzi, masoni, cykliści - stereotypy w polskiej kulturze", Niebieska Linia 2/37/2005.
5. z: A. Bereza "Wewnętrzny Sybir czyli ballada o pegeerach", Niebieska Linia 5/34/2004.
6. "Tajemnica ojcostwa", Niebieska Linia 1/30/2004.
7. "Macierzyństwo - Konieczność czy luksus", Niebieska Linia 2/31/2004.
8. "Zbrodnie nienawiści - Wnioski płynące z badań na temat dyskryminacji i nietolerancji ze względu na orientację seksualną w Polsce.", Niebieska Linia 6/29/2003.


Udział w ważniejszych projektach badawczych (od 2000 roku):

 • Ewaluacja Programu dla Tolerancji "To co różne to co wspólne" Fundacji im. Stefana Batorego, 2006-2009, projekt finansowany przez Fundację Forda.
 • Dokumentacja losów życiowych byłych robotników niewolniczych i przymusowych, 2005-2006, Fundacja Ośrodka KARTA, projekt finansowany przez Fundację "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" i Uniwersytet w Hagen.
 • "After the Accession - The Socio-Economic Culture of Eastern Europe in the Enlarged Union: An Asset or a Liability", 2003-2005, Institute for Human Sciences, Wiedeń i Uniwersytet Warszawski.
 • Uregulowania prawne systemu dystrybucji Funduszy Strukturalnych w Polsce, 2005-2006, Transparancy International Polska.
 • Bezrobocie - co robić? Rola organizacji pozarządowych na rynku usług pracy, 2005-2006, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE.
 • Ewaluacja Programu Równać Szanse, 2005, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.
 • Warunki i bariery uczestnictwa młodych ludzi w życiu lokalnym i regionalnym, 2005, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
 • Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych po wejściu w życie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 2004-2005, Instytut Spraw Publicznych, projekt finansowany przez Ministerstwa Polityki Społecznej i Pracy.
 • Ewaluacja wniosków organizacji pozarządowych ubiegających się o dofinansowanie w ramach funduszu grantowego na rok 2005, 2004, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).
 • Szybka ocena i reakcja dotycząca zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży dzielnicy Wola, 2004, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.
 • Przyczyny usuwania uczniów ze szkół, 2003, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
 • Ewaluacja projektu Zintegrowane wsparcie szkoleniowe dla zagrożonej bezrobociem młodzieży wiejskiej, 2003, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Ewaluacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego Moja szkoła w Unii Europejskiej, 2003, Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 • Ewaluacja Programu Centra Aktywności Lokalnej "Przeciwdziałanie bezradności społecznej", 2002-2003, Fundacja Wspierania Demokracji Lokalnej i Fundacja im. Stefana Batorego,
 • Aktywność obywatelska w małych miastach, 2002, Fundacja Wspierania Demokracji Lokalnej.

Informacje dodatkowe:

Koordynacja ogólnopolskich projektów edukacyjnych związanych z Holocaustem.

e-mail:
tomasz.kasprzak(nospam)uw.edu.pl