dr Ewa Giermanowska

english version wersja polska

Doktor socjologii, ISNS UW
Adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych: Ośrodek Badań Młodzieży

Zainteresowania naukowe:
- socjologia pracy i organizacji
- polityka zatrudnienia
- relacje między szkołą a rynkiem pracy

Kontakt:
tel. 022 552 02 31
fax 022 826 21 84

Zajęcia dydaktyczne:
- metody i techniki badań społecznych
- socjologia pracy
- polityka zatrudnienia
- zarządzanie personelem w organizacjach pozarządowych

Wybrane publikacje:

 • Analiza upowszechniania nietypowych form zatrudnienia - na przykładzie przeciwdziałania bezrobociu młodzieży, (w:) M.Rymsza (red.), Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?, ISP, Warszawa 2005.
 • Trzeci sektor: docelowe czy tymczasowe miejsce pracy dla młodych osób - wyniki badań empirycznych, Kwartalnik III Sektor, nr 4, jesień 2005 - zima 2006, s. 26-34.
 • Indagine sulla carriera professionale dei laureati in Polonia, [in:] A.Cammelli (ed.), La transizione dall'universita al lavoro in Europa e in Italia, Il Mulino, Bologna 2005.
 • Gli effetti dello svilluppo. Boom e qualita dell'instruzione superiore in Polonia, with J.Kośmider, [in:] A.Cammelli (ed.), La qualita del capitale umano dell'universita in Europa e in Italia, Il Mulino, Bologna 2005.
 • Fighting the immeasurable? Addressing the phenomenon of undeclared work in European Union - Poland, European Employment Observatory, Review: Autumn 2004, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2005, p. 148-154.
 • Quality in Work: A priority for European employment policy? - Poland, European Employment Observatory, Review: Spring 2004, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2004, p. 187-192.
 • Absencja chorobowa w Polsce, E.Giermanowska, M.Racław-Markowska (red.), ISP, Warszawa 2004.
 • Społeczności lokalne wobec problemu bezrobocia młodzieży, E.Giermanowska, M.Racław-Markowska (red.), ISP, Warszawa 2003.
 • Między karierą a bezrobociem, (w: ) B.Fatyga, A.Tyszkiewicz (red.), Normalka i normalność. Próba zastosowania pojęcia normalności do badań współczesnej młodzieży, UW, Warszawa 2001.
 • Changes of the Polish Labour Market During the Period of Transformation, with J.Hrynkiewicz, (in: ) A.Kwak, R.Dingwal (eds.), Social Change, Social Policy and Social Work in the New Europe, Ashgate, UK 1998.

Udział w projektach badawczych

 • EAL-NET Euro-AlmaLaurea e-recruitment on-line services, koordynator: Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, Bologna, 2005-2007, Biuro Karier i OBM UW, projekt finansowany przez Komisję Europejską.
 • Wzory zatrudnienia w trzecim sektorze - analiza zjawiska elastycznych form zatrudnienia oraz kierunków jego rozwoju w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego, 2005-2006, Instytut Spraw Publicznych.
 • Elastyczne formy zatrudnienia - szansa na integrację zawodową niepełnosprawnej młodzieży, 2005-2007, Instytut Spraw Publicznych.
 • Human Resources in Research & Development: Monitoring System on Career Paths and Mobility Flows, koordynator: University of Kassel, 2004-2005, ISNS UW, projekt finansowany przez Komisję Europejską.
 • Losy usamodzielnianych wychowanków domów dziecka, 2005-2007, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Instytucjonalne i rodzinne formy opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą, 2003-2004, Instytut Spraw Publicznych.
 • Analiza i ocena systemu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, 2003-2004, Instytut Spraw Publicznych.
 • Społeczności lokalne wobec problemu bezrobocia młodzieży, 2002-2003, Instytut Spraw Publicznych.

Informacje dodatkowe:

Ekspert Instytutu Spraw Publicznych.

Uczestnik zespołu ekspertów przygotowujących Strategię państwa dla młodzieży na lata 2003-2012 i diagnozę sytuacji młodego pokolenia Polaków, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2003.

Uczestnik zespołu: European Employment Observatory Network of Labour Market Experts - SYSDEM, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa i Ecotec Research and Consulting Ltd, Birmingham, UK, 2003/2004.