PROJEKT GAPP

OŚRODEK BADAŃ MŁODZIEŻY ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w dyskusji:

Jak zainteresować młodzież, szczególnie dziewczęta naukami ścisłymi i technicznymi i jak zachęcić do wyboru studiów i kariery w tych obszarach?

ZAPROSZENIE   OPIS PROJEKTU   MATERIAŁY EDUKACYJNE: gapp_pl.rar
realizowaną w ramach:
Projekt GAPP - Gender Awareness Participation Process  (Proces płciowej determinacji uczestnictwa. Różnice w wyborach karier naukowych i zawodowych).

MIEJSCE I CZAS: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ulica Dobra 56/66, sala wystawowa 097 (parter, wejście przy szatni) 16.11.2007 r. start godzina 11.00, miejsce jeszcze do ustalenia.

Oficjalna europejska strona projektu zawierające jego szczegółowy opis wraz z dotychczasowymi wynikami badań (w języku angielskim) znajduje się pod adresem:


„Młodzież sama się zainteresuje przedmiotami ścisłymi i technicznymi i nie trzeba jej do tego motywować… Mężczyźni lepiej rozumieją przedmioty ścisłe. Kobiety nigdy nie będą tak dobrymi inżynierami jak mężczyźni. Nie ma sensu inwestować w edukację przedmiotów ścisłych adresowaną do dziewcząt. Możemy sobie pozwolić na zmarnowanie potencjału intelektualnego połowy populacji…”

 

JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z POWYŻSZYMI TWIERDZENIAMI, JEŚLI DOSTRZEGASZ W NICH OGRANICZAJĄCE STEREOTYPY, JEŚLI KIEDYKOLWIEK ZASTANAWIAŁEŚ SIĘ JAK ZAINTERESOWAĆ MŁODYCH LUDZI NAUKĄ I TECHNIKĄ - WYKORZYSTAJ OKAZJĘ DO PODZIELENIA SIĘ SWOIMI PRZEMYŚLENIAMI I POMYSŁAMI. ZAPRASZAMY. 

 

Dyskusja będzie miała charakter otwartej debaty.  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych popularyzacją nauki, edukacją techniczną i z zakresu przedmiotów ścisłych, kwestiami związanymi z płcią i równouprawnieniem. W szczególności oczekujemy na:

 

- uczennice i uczniów szkół licealnych i gimnazjalnych, interesujących się przedmiotami ścisłymi i techniką

- studentki i studentów (zwłaszcza kierunków ścisłych i technicznych)

-  nauczycielki i nauczycieli przedmiotów ścisłych i technicznych

- przedstawicieli środowiska naukowego

- osoby zajmujące się popularyzacją nauki i działalnością edukacyjną

- przedstawicieli administracji i instytucji tworzących i monitorujących system kształcenia

- dziennikarzy

- wszystkie inne osoby zaangażowane w problematykę popularyzacji nauki, edukacji i płci.

 

ZAPROSZENIE   OPIS PROJEKTU   MATERIAŁY EDUKACYJNE

1. Kontekst

 

W krajach UE obserwuje się niewielkie (w stosunku do potrzeb gospodarki) i stale zmniejszające się zainteresowanie uczniów i studentów kształceniem na kierunkach ścisłych i technicznych. W większości państw członkowskich kierunki te są zdominowane przez mężczyzn (w Polsce ta dominacja jest nieco mniejsza choć wyraźna, za to mamy jedne z najniższych w UE zainteresowanie studiami politechnicznymi wśród ogólu młodzieży). Teza projektu: w większości krajów europejskich funkcjonują silnie uwarunkowane kulturowe stereotypy powstrzymujące kobiety od kształcenia się na kierunkach ścisłych i technicznych oraz przed podejmowaniem pracy w nauce i generalnie - sferze badań i rozwoju. W związku z tym można (i trzeba) wdrożyć działania i narzędzia zmieniające tkwiące w kulturze stereotypy i uprzedzenia.

 

2. Cele projektu

 

Faza badawcza

Diagnoza sposobu postrzegania sfery nauki (nauk ścisłych i technicznych - fizyki, chemii, matematyki, informatyki, nauk technicznych) i technologii

Diagnoza informacji, stereotypów i postrzegania studiów, a przede wszystkim kariery zawodowej w naukach ścisłych i technicznych

Diagnoza stereotypów dotyczących różnic w kompetencjach i możliwościach studiów i pracy kobiet i mężczyzn w dziedzinach nauk ścisłych i technicznych

Ocena stosowanych metod popularyzacji nauki i promowania wyboru edukacji w zakresie nauk ścisłych i technicznych.

 

Metoda - 8 grup fokusowych

2 - młodzież gimnazjalna

2 - młodzież licealna

2 - nauczyciele przedmiotów ścisłych

2 - rodzice dzieci w wieku licealnym i gimnazjalnym

  

Faza projektowania narzędzia

Konfrontacja poglądów i wizji popularyzacji nauki i promowania wyboru edukacji w ramach kierunków ścisłych i technicznych różnych środowisk (uczniowie gimnazjów i szkół średnich, nauczyciele, przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, reprezentanci nauki, popularyzatorzy nauki, dziennikarze oraz inne osoby zainteresowane ww. zagadnieniami); próba wskazania najbardziej atrakcyjnych, efektywnych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań.

 

Metoda - Warsztaty Open Space Technology

OST (Open Space Technology) to metoda, której podstawowe zalety to otwartość i elastyczność. OST tworzy warunki do wymiany poglądów i opinii, konfrontacji odmiennych stanowisk i zróżnicowanych perspektyw oraz efektywne wypracowywanie potencjalnie skutecznych rozwiązań.

W ramach projektu GAPP zostanie zrealizowany warsztat OST  z udziałem 50 - 100 uczestników. Celem warsztatów będzie zebranie pomysłów na skuteczną i ciekawą edukację w zakresie nauk ścisłych i technicznych zwłaszcza skierowaną do dziewcząt. Do udziału zostaną zaproszeni uczennice i uczniowie, nauczycielki i nauczyciele, środowisko naukowe, media oraz przedstawiciele władz.

  

Faza tworzenia i wdrażania narzędzia

Końcowym etapem projektu GAPP będzie stworzenie narzędzia edukacyjnego, mającego na celu popularyzację kształcenia na kierunkach ścisłych i technicznych, ukazanie atrakcyjnych stron pracy w sektorze nauki, badań i rozwoju, uwzględniającego dyskusję i przełamywanie stereotypów płciowych związanych z pracą i edukacją w ramach nauk ścisłych. Narzędzie będzie wdrażane w ramach pilotażu w wybranych szkołach. Wdrożenie zostanie poddane ewaluacji.

 

3 Instytucje realizujące projekt

 

Projekt jest realizowany w ramach VI Programu Ramowego Komisji Europejskiej przez międzynarodowe konsorcjum (Włochy, Belgia, Dania, Holandia, Polska, Portugalia) ze strony polskiej partnerem jest Ośrodek Badań Młodzieży ISNS UW, a partnerem wspierającym Warszawski Festiwal Nauki.