Instytut Stosowanych Nauk Społecznych | Uniwersytet Warszawski | ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa 
MGR MARCIN JACEK SOCHOCKI

Wersja Polska Wersja Angielska  
Marcin SochockiSocjolog, autor i współautor kilkudziesięciu projektów badań społecznych (ilościowych i jakościowych) dotyczących edukacji, ewaluacji programów promocji zdrowia, problemów młodzieży, problematyki stosowania narkotyków, alkoholu i papierosów i in. Autor i współautor kilku recenzowanych publikacji książkowych i kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych i specjalistycznych dotyczących m.in.: edukacji, ewaluacji, jakościowej i ilościowej metodologii badań społecznych, problematyki uzależnień, subkultur młodzieżowych, promocji zdrowia. Członek Rady Programowej oraz Komitetu Organizacyjnego Konferencji "Ewaluacja profilaktyki problemów młodzieży w szkole i poza nią - konferencja ewaluatorów i profilaktyków" (organizowanej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Biura do spraw Narkomanii w listopadzie 2000), członek Rady Programowej Centrum Edukacyjnego Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH (2000-2001).

Wykształcenie

Uniwersytet Warszawski (1991 - 1996).
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych; dyplom magistra socjologii w zakresie stosowanych nauk społecznych;

specjalizacje:
1. Ekspertyza społeczna i badanie opinii publicznej,
2. Praca z osobami uzależnionymi,
3. Edukacja dla demokracji.

Publikacje książkowe

atrakcyjne zycie narkomanow Atrakcyjne życie narkomanów. Terapia budowania atrakcyjnego życia - opis programu terapii i prezentacja wyników badań, SUMUS, Warszawa 2005 (współautor: W. Krzyżaniak; recenzent: J. Kowalczewska).
Wydawnictwo Sumus
Stara nowa ojczyzna Stara nowa ojczyzna. Rodziny repatriantów - pierwsze miesiące pobytu. Procesy adaptacji i ewaluacja szkoleń adaptacyjnych - opis przebiegu zajęć psychologicznych oraz prezentacja wyników badań ankietowych, Pracownia Profilaktyki Problemowej, Warszawa 2003 (współautorzy: A. Gryczyńska, Z. Najda, A. Podlewski; recenzent: J. Ł. Grzelak).
Profilaktyka w szkole Profilaktyka w szkole (o profilaktyce, jej wykonawcach, rodzicach i ewaluacji), w: J. Ł. Grzelak, M. J. Sochocki (red.), Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, Warszawa 2001 [książka recenzowana].
Spoleczny swiat drugiego elementarza Społeczny świat Drugiego Elementarza. Prezentacja wyników badań ewaluacyjnych programu profilaktycznego "Drugi Elementarz czyli program siedmiu kroków" (współautorzy: B. Fatyga, G. Fluderska, K. A. Wojcieszek), Warszawa 2000.
portret ziorowy Portret zbiorowy, czyli postawy ludzi młodych i osób dorosłych wobec problematyki stosowania substancji psychoaktywnych oraz profilaktyki (prezentacja wyników badań), (recenzent: B. Fatyga), Warszawa 1998.


Inne ważniejsze publikacje

Ewaluacja jako dyskurs - wybrane aspekty ewaluacji projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, "Trzeci Sektor", nr 7, 2006

Dwa autorytety, "Remedium" , nr 1 (155), styczeń 2006

Profilaktyka czy promocja zdrowia?, (cz. I-II), "Remedium", nr 7-8 (137-138), nr 9(139), lipiec-sierpień 2004; wrzesień 2004

Kosmologia subkultur i profilaktyki, "Remedium", nr 2 (132), luty 2004

Badania jakościowe w ewaluacji programów promocji zdrowia w kontekście paradygmatów zdrowia i choroby, (współautorka: A. Sito), "Medycyna Wieku Rozwojowego" (numer pod red.: A. Sito, K. Ostaszewski), nr 1, cz. II, styczeń-marzec 2003

Korzystanie z ewaluacji, "Remedium", nr 11 (117), listopad 2002

Profilaktyka a płeć, "Świat Problemów", nr 1 (108), styczeń 2002

Rodzice i profilaktyka, "Remedium", nr 1 (107), styczeń 2002

Zawód - profilaktyk?, "Świat Problemów", nr 12 (107), grudzień 2001

Jakościowa technika badań społecznych - zogniskowane wywiady grupowe w ewaluacji przedsięwzięć z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów młodzieży, w: A. Sito, M. Berkowska (red.), Modele ewaluacji w programach promocji zdrowia. Teoria i Praktyka, "Medycyna Wieku Rozwojowego", t. IV, suplement I do nr 4, październik-grudzień 2000

Ewaluacja w praktyce, "Remedium", nr 10 (92), październik 2000

O odpowiedzialności profilaktyka, "Remedium", nr 4 (83), kwiecień 2000

Ucieczka od wolności?, "Remedium", nr 7-8 (76-77), lipiec-sierpień 1999

Młodzi ludzie o sobie, dorosłych, profilaktyce i kilku innych ważnych sprawach (cz. I, II, III), "Remedium", nr 1 (70), styczeń 1999; nr 2 (71), luty 1999; nr 3 (72), marzec 1999 (wraz z erratą)

Inne lekcje, "Świat Problemów" nr 7 (66), lipiec 1998

W szóstych i ósmych klasach, "Świat Problemów", nr 4 (63), kwiecień 1998.

Od 2000 roku prowadzenie cyklu debat (wywiadów grupowych) z młodzieżą, publikowanych w "Remedium". Debaty dotyczą różnych aspektów życia młodzieży m.in. relacji interpersonalnych pomiędzy dziećmi a rodzicami oraz uczniami i nauczycielami, problematyki uzależnień, profilaktyki, subkultur, aktywności społecznej.

Niektóre artykuły, fragmenty lub ich streszczenia przeczytać można także na stronach internetowych

Miesięcznik "Remedium":
http://www.remedium-psychologia.pl

Czytelnia IPZ:
www.psychologia.edu.pl//index.php?dz=strony&op=spis&id=163&lang=pl

Biblioteka Naukowa IPZ:
www.psychologia.edu.pl//index.php?dz=strony&op=spis&id=161&lang=pl

Wybrane raporty z badań z ostatnich lat

Stosowanie substancji psychoaktywnych przez uczniów drugich klas gimnazjów dzielnicy Wawer w kontekście zadań profilaktyki problemowej. Prezentacja wyników badania ankietowego - pomiar drugi, Warszawa 2006 [Stowarzyszenie "Alternatiff"]

Turnus terapeutyczny w ocenie uczestników - prezentacja zogniskowanych wywiadów grupowych z rodzicami, Warszawa 2006 [Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ,,Gniazdo"]

Młodzież w środowisku lokalnym. Badanie stosowania substancji psychoaktywnych przez uczniów dzielnicy Wawer w kontekście zadań profilaktyki problemowej - prezentacja wyników pomiaru ankietowego, Warszawa 2005 [Stowarzyszenie "Alternatiff"]

"Trening Umiejętności Życiowych" - prezentacja wyników wstępnych badań ewaluacyjnych, Warszawa 2004 [Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych]

Realizatorzy programu "Obudź się" - ewaluacja szkolenia. Prezentacja wyników badań ankietowych, Warszawa 2003 [Pracownia Profilaktyki Problemowej]

Uczestnicy szkolenia "Psychoprofilaktyka w środowisku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem współpracy rodziców" - prezentacja wyników ankietowych badań ewaluacyjnych, Warszawa 2003 [Pracownia Profilaktyki Problemowej]

Raport. Uczestnicy programu "Obudź się" - ewaluacja zajęć, Warszawa 2003 [Pracownia Profilaktyki Problemowej]

"Szkoła dla rodziców i wychowawców" - prezentacja wyników jakościowych badań ewaluacyjnych, Warszawa 2002 [Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców: "Bez Porażek"]

Pilotażowa realizacja zajęć w ramach "Szkolnego programu edukacji antytytoniowej dla licealistek" - prezentacja wyników badań ewaluacyjnych, Warszawa 2002 [Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Szkolnej Instytutu Matki i Dziecka]

Autoewaluacja realizacji programów edukacji antytytoniowej - analiza sprawozdań bezpośrednich wykonawców projektu, Warszawa 2001 [ZZPiMS IMiD]

Organizacja ogólnopolskiej edycji edukacyjnych programów antytytoniowych. Prezentacja wyników badań focusowych z wojewódzkimi koordynatorami projektu, Warszawa 2001 [ZZPiMS IMiD]

Realizatorzy i uczestnicy programu "W zgodzie z sobą i grupą" - prezentacja wyników badań ilościowych, Warszawa 2001 [Fundacja ETOH, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej]

"Debata" i jej realizatorzy - prezentacja wyników ankiety pocztowej, Warszawa 2000 [Stowarzyszenie Noe].

kontakt: m.sochocki(małpa)uw.edu.plProjekt i administracja: Albert Hupa