Instytut Stosowanych Nauk Społecznych | Uniwersytet Warszawski | ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa 
PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW OBM

Wersja Polska  

Poniżej znajdują się lista ważniejszych publikacji pracowników Ośrodka Badań Młodzieży. W kolejności alfabetycznej są to:

I publikacje doktorantów OBM:


Publikacje pracowników

prof. UW, Dr hab. Barbara Fatyga

Publikacje i prace niepublikowane uporządkowałam tematycznie; literka M przy numerze oznacza, iż w pracy jest prezentowany dokładniej warsztat badawczy; kolorem niebieskim zaznaczyłam prace, które z różnych powodów uważam za ważne lub takie, które z jakichś powodów lubię.

I. Antropologia kultury i teoria kultury

1) Rzeczy jako dobra kultury w badaniach stylu życia, (w:) J.Goćkowski (red.) Zasady funkcjonowania środowiska naukowego w Polsce, raport, seria Sprawozdania nr 16, 1979, INS Politechnika Wrocławska, maszynopis powielany; po skróceniu przyjęte do druku w „Tekstach” nie ukazało się z powodu likwidacji pisma w Stanie Wojennym, 22 strony.

2) Rzeczy jako dobra kultury w badaniach stylu życia uczonych (w:) J.Goćkowski (red.), Zasady funkcjonowania środowiska naukowego w Polsce, raport, seria Sprawozdania nr 6, 1980, INS Politechnika Wrocławska, maszynopis powielany, po skróceniu przyjęte do druku w „Tekstach” nie ukazało się z powodu likwidacji pisma w Stanie Wojennym, 22 strony.

3) Wpływ mody na styl życia, artykuł, (w:) „Kultura i społeczeństwo”, nr 1-2, 1982, (współaut. Małgorzata Fatyga-Malarska), ss. 209 - 216.

4) Koncepcje stylu życia w polskich badaniach socjologicznych. Rekonstrukcja i interpretacja z punktu widzenia teorii kultury, IFiS PAN 1989, niepublikowana praca doktorska.

5) Présentation du domaine de l’anthropologie des temps contemporains en Pologne, (in:) "Revue Européenne d'Etnographie de l'Education", nr 1, 2001.

6) Kilka uwag o rozwoju kontrkultury: autostrady i ścieżki, (w:) M.Kempny, K.Kiciński, E.Zakrzewska-Manterys, Od kontestacji do konsumpcji. Szkice o przeobrażeniach współczesnej kultury, Warszawa 2004, Wyd. ISNS UW, (numer specjalny "Prac ISNS" z okazji jubileuszu prof. Aldony Jawłowskiej), ss.393-398.

7) Wożenie drzewa do lasu (głos w dyskusji na temat zaangażowania antropologii) (w:) "Op.cit.", nr 26, 2005, ss.6-7.

 

II. Antropologia młodzieży

1) Teoretyczna perspektywa badania ruchów, subkultur i środowisk młodzieżowych, rozdział, (w:) M.Szymańczak (red.), Style życia młodzieży. Opracowanie syntetyczne „Poza kulturą dominującą”, Warszawa: IBPM, 1990, maszynopis powielany, ss. 5-23.

2) Ruchy paraartystyczne młodzieży, rozdział, (w:) Style życia młodzieży. Opracowanie syntetyczne „Poza kulturą dominującą”, M.Szymańczak (red.), Warszawa: IBPM, 1990, maszynopis powielany, ss. 82 - 88.

3) Śmietnik Symoboliczny, rozdział, (w:) A.Jawłowska, M. Kempny, E.Tarkowska (red.), Kulturowy wymiar przemian społecznych, Warszawa: IFiS PAN, 1993, ss. 39 - 46.

Wobec Kultury. Problemy Antropologa4) Antropologia młodzieży; stara subdyscyplina - nowa metodologia?, rozdział, (w:) Wobec Kultury. Problemy Antropologa. „Łódzkie Studia Etnograficzne” t.XXXV, 1996, ss.57 - 69.

 

Oblicza zmiany5) Współcześni dzicy w kontekście kulturowym, rozdział, (w:) M.Buchowski (red.), Oblicza zmiany. Etnologia a współczesne transformacje społeczno-kulturowe, Międzychód: wyd. ECO, 1996, ss. 52 - 65.Polskie badania nad mniejszościami
kulturowymi. Wybrane Zagadnienia.6) Analiza stanu badań nad kulturą młodzieżową i grupami subkulturowymi w Polsce, rozdział, (w:) G.Babiński, J.Mucha, A.Sadowski (red.), Polskie badania nad mniejszościami kulturowymi. Wybrane Zagadnienia.Pogranicze. Studia społeczne”, t.VI, numer specjalny, Białystok: Wyd. Filii UW, 1997, ss. 120 - 138.7) Młodzi Polacy i Niemcy w kontakcie kulturowym, rozdział, (w:) A.Kapciak, M.Kempny, S.Łodziński (red.), U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, Warszawa: Oficyna Naukowa, 1997, ss. 142 - 150.

Dzisiejsza Młodzież8) Trzeci obieg kultury, rozdział, (w:) B.Fatyga, A.Tyszkiewicz (red.), Dzisiejsza Młodzież. Stereotypy i rzeczywistość po 1989 roku, Radom: Wyd. ITE, 1997, ss. 214 - 227.


9) Protesty młodzieżowe w Polsce - antropologiczna metoda badania, część skryptu dla studentów IEiA UAM, 1997, 24 strony, (skrót i modyfikacja).

10) Zdrada i konwersja w polskiej kulturze młodzieżowej, artykuł, (w:) T. Dąbek-Wirgowa, T.Makowiecki (red.), Obraz zdrajcy i szpiega w kulturach słowiańskich, 1998, 9 stron.

Kultura dominująca jako kultura obca11) Młodzież. „Nosiciele zarazy” czy forpoczta nowej kultury?, rozdział, (w:) J.Mucha (red.), Kultura dominująca jako kultura obca. Mniejszości kulturowe a grupa dominująca w Polsce, Warszawa: Oficyna Naukowa, 1999, ss. 176 - 212.


Dzicy z naszej ulicy12) Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej, książka, Warszawa: Wyd. ISNS UW, 1999, s. 270.
Obraz kapłana, wodza, króla w kulturach słowiańskich13) Liderzy subkultur między charyzmą a legitymizacją, artykuł, (w:) T.Dąbek-Wirgowa, A.T.Makowiecki (red.), Obraz kapłana, wodza, króla w kulturach słowiańskich, Warszawa: Wyd. UW - Wydział Polonistyki, 2000, ss. 89 - 95.
Normalność i normalka14) Pseudo-kultura i pseudo-tożsamość, czyli czego nie przewidziała Margaret Mead, rozdział, (w:) B.Fatyga, A.Tyszkiewicz (red.) Normalność i normalka.Próba zastosowania pojęcia normalności do badań młodzieży, Warszawa: OBM ISNS UW, 2001, ss.94-116.
 Ocena podręczników gimnazjalnych języka
polskiego. Materiał do dyskusji15) Problematyka kultury w podręcznikach do gimnazjum, artykuł, (w:) E.Chałasińska (red.), Ocena podręczników gimnazjalnych języka polskiego. Materiał do dyskusji, Warszawa: Fundacja S.Batorego, 2002, ss. 104-118. 

II. Socjologia nauki i naukoznawstwo

1) Nauka i sztuka: dwa rodzaje poznania - dwie formy kultury, artykuł, (w:) „Zagadnienia Naukoznawstwa”, nr 3(59), 1979, ss. 421- 427.

2) Próba socjologii dramaturgicznej. Uwagi o socjalizacji asystentów, (w:) Profesjonalny i instytucjonalny charakter nauki współczesnej, raport, seria Sprawozdania nr 14, 1981, J.Goćkowski (red.), INE-S Politechnika Wrocławska, maszynopis powielany, 40 stron.

Kultura i społeczeństwo3) Teksty krytyczne w naukach społecznych: Recenzja, artykuł, (w:) „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2-3, 1996, ss. 219 - 225.

 

III. Socjologia i antropologia wsi oraz młodzieży wiejskiej

1) Główne wyznaczniki losów społecznych i modeli życia młodzieży wiejskiej, artykuł, (w:) „Oświata i Wychowanie”, nr 12, 1987, (współaut. W.Nowak), ss.26-28.

2) Pamiętniki rolników, informacja o badaniach, (w:) „Polska młodzież”, nr 1-2, 1988, ss. 176-179.

3) Jak żyją i co myślą młodzi rolnicy, artykuł, (w:) F.Jakubczak, B.Gołębiowski (red.), Młodzież, kultura, wieś, Wyd. Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych, 1988, (współaut. J.Siemaszko), ss. 15 - 20.

4) Życie i poglądy młodzieży wiejskiej w latach kryzysu 1982-1983. Analiza materiałów pamiętnikarskich, książka, Warszawa:Wyd. IBPM, 1989, (współaut. J.Siemaszko), strony autorskie: ss. 4 - 44; 83 - 118.

5) Po co jechać na Trobriandy, artykuł, (w:) „Polska Sztuka Ludowa”, nr 3, 1989, (współaut. J.Siemaszko), ss.177-182.

6) Wartości tradycyjnego etosu chłopskiego w pamiętnikach młodych rolników, artykuł, (w:) „Polska młodzież”, nr 13, 1990, ss. 25 - 30.

7) Bez łaski.Szkice do obrazu społecznego dzieci i młodzieży na wsi, (w:) "Studia Ekonomiczno-Społeczne", t.6, 2004, ss.33-49.

8) Homo ludens rusticalis, (w:) "Studia Ekonomiczno-Społeczne", w druku..., por. też nasze archium tekstów.

 

IV badania stylu życia, w tym stylów życia młodzieży

1) Rezygnacja i kompromis, rozdział, (w:) A. Siciński (red.), Style życia w miastach polskich (u progu kryzysu), Wrocław- Warszawa - Kraków:Ossolineum 1988, ss.137 - 142.

2) Awans czy stabilizacja, działalność społeczna czy posiadanie, rola „domu” - problemy życiowe młodego małżeństwa, rozdział, (w:) A. Siciński (red.), Style życia w miastach polskich (u progu kryzysu), Wrocław- Warszawa - Kraków: Ossolineum 1988, ss.167 - 176.

3) Ideały mimikry i „porządnego człowieka”, rozdział, (w:) A. Siciński (red.), Style życia w miastach polskich (u progu kryzysu), Wrocław - Warszawa - Kraków: Ossolineum 1988, ss.183 - 191.

4) Wszystko byłoby z nami w porządku gdyby nie rzeczywistość, artykuł, (w:) J.Kośmider, A.Tyszkiewicz (red.), Dzieci swojego czasu. Młodzież polska i francuska, Warszawa: Agencja Wulkan - Piotr Gosk, 1993, ss.17-20, skrót typologii stylów życia.

5) Balanga bez granic, artykuł, (w:) „Świat Problemów”, nr 4, 1999, ss. 24 - 28.

Nauczyciele i uczniowie o stylach życia młodzieży i o
narkotykach6M) Nauczyciele i uczniowie o stylach życia młodzieży i o narkotykach”, książka, (współaut. J. Sierosławski), 1999, Warszawa: ISP.
7M) Nauczyciele i uczniowie o stylach życia młodzieży i o narkotykach, (w:) „Problemy Narkomanii. Biuletyn”, nr 2/2000, współaut. J.Sierosławski, (2 wydanie poprzedniej pozycji, numer w całości poświęcony tej pracy).

Style życia młodzieży a narkotyki. Wyniki Badań empirycznych8) Style życia uczniów gimnazjów (w:) Style życia młodzieży a narkotyki. Wyniki Badań empirycznych, książka, (współaut. J.Rogala-Obłękowska), Warszawa: ISP, 2002, ss.23-183.9) Praca i style życia młodzieży w okresie transformacji społecznej w Polsce, (w:) "Studia Ekonomiczno-Społeczne", t.2, Radom: WSB, 2002.

 

 

V. Socjologia młodzieży

1) Szanse i zagrożenia. Problemy społeczne młodzieży w Polsce, (współaut. M.Adamska, G.Fluderska, R.Lipka, J.Wertenstein-Żuławski), ekspertyza dla Kancelarii Prezydenta RP, 1991, wydruk komputerowy, powielany, 20 stron.

2) Sytuacja edukacyjna młodzieży szkół ponadpodstawowych, rozdział, (w:) B.Fatyga, M.Szymańczak (red.), Raport o młodzieży, Warszawa: Wyd. Interpress, 1992, (współaut. G.Fluderska, wersja polska i angielska w 1 książce), ss.69-98; tekst angielski ss.319 - 323.

3) Zaangażowanie w politykę i społeczna aktywność młodzieży, raport dla International Youth Foundation (Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży), 1992, wydruk komputerowy, cz. 15, 20 stron.

La Jeunesse en Pologne4) L’analyse de la situation des é tablissements du secondaire et du superieur, (in:) La Jeunesse en Pologne. analyses et statistiques, Marly-Le Roi: INJEP, 1993, ss.35 - 42. Francuska, skrócona, wersja raportu o młodzieży.
>Młodym być. Młodzież szkolna ‘925) „Wszystko byłoby z nami w porządku gdyby nie rzeczywistość”. O życiu codziennym młodzieży w Polsce, część książki, (w:) K.Koseła (red.), Młodym być. Młodzież szkolna ‘92, Warszawa: CBOS, 1993, (współaut. G.Fluderska, J.Wertenstein-Żuławski), ss. 22 - 82.6) Zakończenie, (w:) K.Koseła (red.), Młodym być. Młodzież szkolna ‘92, Warszawa: CBOS, 1993, (współaut. K.Koseła, J.Wertenstein-Żuławski), ss.179 - 183.

7) Bezrobocie młodego pokolenia i jego społeczne wymiary, ekspertyza, (współaut. J.Wygnański, J.Wertenstein-Żuławski) dla MPiSS, 1993, wydruk komputerowy, powielany, 82 strony.

8) Aktywność społeczna, rozdział, (w:) Sytuacja dzieci i młodzieży w Polsce (5 -20 lat). Raport, Warszawa: Wyd. EXIT, 1993, ss.143-150.

9) Liderzy współczesnych organizacji młodzieżowych. Początek drogi, rozdział, (w:) A. Rostocki (red.), Człowiek w zagrożeniu, Łódź: IS UŁ, 1993, ss. 24 - 32.

La Grande Europe?10) Dilemmes des jeunes en période de transformation, rozdział, (in:) Ch. Delsol, H.Świda-Ziemba, (ed.), La Grande Europe?, Paris: Librairie Philosophique, 1994, ss. 181-185.11) Współpraca zagraniczna zasadniczych i średnich szkół zawodowych w opinii uczniów, rozdział, (w:) G.Fluderska, M.Kłosiński (red.), Zakres, formy i efekty współpracy polskich i zagranicznych placówek kształcenia zawodowego na szczeblu lokalnym, raport dla Biura Kształcenia i Koordynacji Kadr PHARE, 1994, wydruk komputerowy powielany, ss. 89 - 111.

12) Sytuacja kulturalna młodzieży w Polsce, ekspertyza dla Rady Młodzieży przy Prezydencie RP, 1994, wydruk komputerowy, 22 strony.

13) O życiu codziennym młodzieży, artykuł, (w:) „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1994, nr 4, (współaut. G.Fluderska, J.Wertenstein-Żuławski), ss. 6 - 13. Skrócone i uzupełnione opracowanie.

Szkoła
czy parafia. Dyskusje uczniów o religii w szkole14) Dyskurs uczniów o religii w szkole, rozdział, (w:) K.Kiciński, K.Koseła, W.Pawlik (red.), Szkoła czy parafia. Dyskusje uczniów o religii w szkole, Kraków: Nomos, 1995, ss. 161 - 169.
15) Od Zbyszka Cybulskiego do Romana Gałuszki. Charakterystyka protestów młodzieżowych w Polsce, 1995, raport z badań w ISNS UW - wydruk komputerowy, 80 stron.

16) Characteristics of youth protests in Poland (in:) G.Ekiert, J.Kubik (ed.), Central European Societies in Transition: Social Unrest, Collective Protest, and Social Movements in Czecho-Slovakia, Hungary, Poland, and former East Germany since 1989, 1995, wydruk komputerowy, 40 stron, skrót poprzedniej pozycji dla Centre of European Studies, University of Harvard.

Młodzież w Polsce i
w Niemczech na tle sytuacji społecznej w obu krajach. Synopsa z wybranych badań17) Młodzież w Polsce i w Niemczech na tle sytuacji społecznej w obu krajach. Synopsa z wybranych badań, Warszawa - Poczdam: PNWM „Jugendwerk”, 1996, ss. 1 - 45 (współaut. B.Jonda, K.Koseła).18) Jugendliche in Deutschland und in Polen auf dem hintergrund der gesellschaftlichen situation in beiden ländern. Synopse ausgewählter untersuchungen, Warszawa - Poczdam: PNWM „Jugendwerk”, 1996, ss. 1 - 45, (współaut. B.Jonda, K.Koseła), wersja niemiecka.

19) Młodzież w Polsce na tle sytuacji społecznej. Raport z wybranych badań, Warszawa - Poczdam: PNWM „Jugendwerk”, 1996, ss. 1 - 30, (współaut. K.Koseła).

20) Jugendliche in Polen auf dem hintergrund der gesellschaftlichen situation. Zusammenfassung ausgewählter untersuchungen, Warszawa - Poczdam: PNWM „Jugendwerk”, 1996, ss.1 - 33, (współaut. K.Koseła), wersja niemiecka.

21) Raport z badania „Dzieci ze środowisk społecznie zaniedbanych w Bydgoszczy, (współaut. G.Fluderska), dla Towarzystwa Profilaktyki Społecznej, grant Academy for Educationel Development, 1996, 65 stron.

Regards actuels sur l’adolescence22) Le poids de l’histoire sur les croyances normatives, rozdział, (in:) H. Rodriguez-Tome, S Jackson, F.Bariaud (ed.), Regards actuels sur l’adolescence, Paris: Presses Universitaires de France, 1997, (współaut. H.Malewska-Peyre), ss. 235 - 254.
23) Jugend in Polen, (in:) Datenbank Internationale Jugendarbeit, tekst na CD - ROM, 1997, 15 str.

24) Raport wstępny z wyników badania terenowego na N=1835 dzieci wiejskich i N=263 ich rodzicach, dla Fundacji Bank Żywności SOS, 1997, wydruk komputerowy, powielany, 35 stron.

25) Wstęp, (w:) B.Fatyga, A.Tyszkiewicz (red.), Dzisiejsza Młodzież. Stereotypy i rzeczywistość po 1989 roku, Radom: Wyd. ITE, 1997, (współaut. A.Tyszkiewicz), ss. 7- 12.

26) Komentarze, (w:) B.Fatyga, A.Tyszkiewicz (red.), Dzisiejsza Młodzież. Stereotypy i rzeczywistość po 1989 roku, Radom: Wyd. ITE, 1997, (współaut. A.Tyszkiewicz), ss. 45 - 46; 68 - 69; 96 - 97; 113 - 114; 140 -142; 168 - 169; 182 - 183; 196; 212 - 213; 227 - 228; 240 - 241; 257.

27) Szkic do portretu dzieci ze środowisk społecznie zaniedbanych. (Na przykładzie średniego miasta), artykuł, (w:) „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, 1998, (współaut. G.Fluderska), ss. 133 - 147.

28) Przeciwdziałanie przemocy w środowiskach rówieśniczych. Rozwiązania modelowe, ekspertyza dla MEN, 1998, wydruk komputerowy, 30 stron.

29) Profilaktyka alkoholizmu i narkomanii wśród dzieci i młodzieży, ekspertyza dla Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów alkoholowych, wydruk komputerowy, 1998, 11 stron.

30) Bildung, (in:) Polen. Land und junge Leute, Warszawa - Poczdam: PNWM „Jugendwerk”, 1998, ss. 31 - 39.

31) Bestadsaufnahme, (in:) Polen. Land und junge Leute, Warszawa - Poczdam: PNWM „Jugendwerk”, 1998, ss. 40 - 46.

32) Jugendpolitik und Jugendarbeit, (in:) Polen. Land und junge Leute, Warszawa - Poczdam: PNWM „Jugendwerk”, 1998, ss. 55 - 58.

Młodzi końca wieku33) Resentyment, Marketing i legenda, (w:) M.Piasecki (red.), Młodzi końca wieku, Warszawa: Agora S.A, 1999, ss.112-118.
Przegląd
Socjologiczny34) Młodzież i dorośli: rodzice i nauczyciele.Wybrane problemy kulturowych relacji międzygeneracyjnych, (w:) "Przegląd Socjologiczny", nr 2, 1999, ss.55-75.
35) Społeczny świat Drugiego Elementarza, książka, Warszawa: Toret, 2000, (współaut.: G.Fluderska, M.Sochocki, K.Wojcieszek).

Dwie Europy36M) (red.), Dwie Europy. Młodzi Niemcy i młodzi Polacy na przełomie wieków. Tom I, Plemienny Wróg - Globalny Kumpel. Portret młodych Polaków”, książka, Warszawa: Wyd.Toret, 2000,(współaut.: K. Górniak, P.Zieliński), strony autorskie: 4-13;30-49;73-87;93-97;106-123; „Zwei Europas. Jugendliche in Polen und in Deutschland an der Jahrhundertwende, Band I, Der Stammesfeind und der Globale Kumpel. Ein Porträt der jungen Polen”. (wydawnictwo dwujęzyczne w jednym tomie), strony autorskie w tekście niemieckim:4-14;33-54;80-96;102-107;116-135.


37) Młodzież z małych miast. Charakterystyka socjokulturowa, (w:) „Problemy opiekuńczo-wychowawcze”, nr 7, 2000, ss.10-19.

38) Kilka odpowiedzi na pytanie dlaczego warto badać młodzież, (w:) „Prace Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych”, Warszawa, nr 3, 2000, ss.462-469.

Młodość bez skrzydeł39M) Młodość bez skrzydeł. Nastolatki w małym mieście”, książka, Warszawa: Wyd. ISNS UW, 2001, ss. 200.40) Młodzież w Polsce: oczywistości i idiosynkrazje, (w:) "Pedagogika Społeczna", nr 2, 2002, ss.33-42.

Wymiary życia społecznego. Polska na
przełomie XX i XXI wieku41) Polska młodzież w okresie przemian,rozdział, (w:) M.Marody (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa: Scholar, 2002, ss.302-326.
Człowiek i agresja42) Agresja, przemoc i indywidualizm ego-sekurialny, artykuł, (w:) S.Amsterdamski (red.), Człowiek i agresja. Głosy o nienawiści i przemocy. Ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa: Sic!/SNS, 2002, ss.217-250.
Biała Księga Młodzieży43)współaut. P.Zieliński (pomoc techniczna), Biała księga młodzieży polskiej. diagnoza sytuacji młodych Polaków jako podstawa strategii państwa dla młodzieży, B.Fatyga (red.), Warszawa 2004, Wyd. MENiS, rozdziały mego autorstwa to: Założenia diagnozy i strategii, Priorytety i zadania, Demografia i skład społeczny, Problemy edukacji, Problemy zdrowia, Czas wolny, infrastruktura kulturalna i uczestnictwo w kulturze, cz.III - konsultacje, współaut. P.Zieliński (pomoc techniczna).
Bridge Generation44) The differentiation of the Lifetime Opportunities of the Youth and Children of Poland, współaut. P.Zieliński, (w:) I.Białecki i in., Bridge Generation. Complexities, Issues and Perspectives of Youth in Poland, Milan 2005, Paravia Bruno Mondadori Editori, ss.25-150.
Biała Księga Młodzieży45)B.Fatyga (red.), I.Oliwińska, M.Sińczuch, P.Zieliński, Biała księga młodzieży polskiej, T.II, Dwie prawdy o aktywności.Uwarunkowania i możliwości działania młodzieży w środowisku lokalnym w perspektywie polityki młodzieżowej Rady Europy. Raport z badań, Warszawa 2005, wyd. MEN (praca dostępna na stronie internetowej ministerstwa).

46) Edukacja nieformalna w Polsce: historia i formy współczesne, (w:) Doświadczać uczenia Materiały pokonferencyjne, Warszawa 2005, Program Młodzież, ss.19-24.

47) Sytuacja młodzieży w Polsce, (w:) Doświadczać uczenia Materiały pokonferencyjne, Warszawa 2005, Program Młodzież, ss.111-121.

48) Trendy w edukacji i problem systemu szkolnego, (w:) Z.Sirojć (red.) Edukacja przeciw wykluczeniu. Teoria i praktyka, Warszawa 2005, OHP, ss.37- 42.

Kultur, Religion, Region49) Wie werden wir der, der wir sind? Die Identität als Verbindung von individuellen und sozialen Faktoren, (w:) F.Ahlmann (Hrsg), Kultur, Religion, Region.Junge Tschechen, Deutsche und Polen im vereinten Europa, Berlin 2005, Metropol, ss. 20-30. 

 

VI. Trzeci sektor - organizacje pozarządowe

1) Samopomoc i samoorganizacja społeczna, rozdział, (w:) B.Fatyga, M.Szymańczak (red.), Raport o młodzieży, Warszawa: Wyd. Interpress, 1992, (współaut. J.Wygnański, wersja polska i angielska w 1 książce),ss. 214 - 222; tekst angielski ss. 346 - 348.

2) Les organismes d’aide et d’entraide, (in:) La Jeunesse en Pologne. analyses et statistiques, Marly-Le Roi: INJEP, 1993, ss.79 - 82. Francuska, skrócona, wersja raportu o młodzieży.

3) Polityka i samoorganizacja młodzieży, omówienie warsztatów, (w:) J.Kośmider, A.Tyszkiewicz (red.), Dzieci swojego czasu. Młodzież polska i francuska, Warszawa: Agencja Wulkan - Piotr Gosk, 1993, ss. 233 - 234.

Dzielimy się tym, co mamy4) Program „Dzielimy się tym, co mamy” 1994-1997. O możliwościach wymiany między miastem i wsią oraz o „teatrze dobroczynności” , książka, Lublin: El-Press, 1997, (autorka roz.3, części II Ewa Łuczak), ss. 7-128 i 145-150.
Dzielimy się tym, co mamy5) wersja francuska: Programme „Partageons ce que nous avons” 1994 -1997. Sur les possibilités d’échange entre la ville et la campagne et sur le „théâtre de bienfaisance”, ss.7-142 i 160-165, Lublin: El-Press.
Dzielimy się tym, co mamy6) wersja angielska: Project „Sharing the Things We Have” 1994-1997. Abaut possibilities of exchange between the country and the town and about the 'theatre of charity', ss. 7- 130 i 145 - 151, Lublin: El-Press.
7) wersja rosyjska: Programma „Dzielimsia, czem możem” 1994-1997. O wazmożnostiach obmiena mieżdu gorodom a dierewniej, a także o teatrie błagotworiennosti, 1998, Lublin: El-Press, ss. 7-143 i 162-167.

 

VII. Metodologia - metody i techniki badań

1) recenzja: Książka o świadomości robotników polskich, (dot. J. Leoński, Drogi życiowe i świadomość robotników polskich”), (w:) „Nowe Książki” nr 1, 1988, (współaut. J. Siemaszko), ss. 15-18.

2) Świadomość potoczna pokoleń młodych Polaków, (współaut. J.Siemaszko), raport z badań IBPM - OBM ISNS, 1992, maszynopis powielany, 82 strony.; z tego mojego autorstwa: ss. 1-12; 45 - 82.

3) Opracowanie ‘Czas biografii - czas społeczny” (współaut. G.Gredecki. K.Górniak, P.Zieliński), dla grantu E.Tarkowskiej „Czas i przestrzeń: kategorie kultury okresu przemian w perspektywie antropologicznej”, 1994, wydruk komputerowy, 72 strony; w tym mój tekst dotyczący analizy dróg życiowych, metody badań biograficznych i analizy piramidy metafor: ss. 1-12 i 56 - 72.

Wiedza o kulturze polskiej u progu XXI wieku4) Biografia jako obszar kultury. Metodologia pracy z tekstami, rozdział, (w:) S.Bednarek, K.Łukasiewicz (red.), „Wiedza o kulturze polskiej u progu XXI wieku”, Wrocław: Wyd. DTSK Silesia, 2000, ss.76-84.
5) Ogólnometodologiczne problemy badań młodzieży, artykuł, (w:) J.Grzelak, M.Sochocki (red.), Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, Warszawa:Sumus, 2001, ss.82-100.

Wymiary
globalizacji kulturowej. Wyzwania badawcze6) Trzy problemy współczesnego badania terenowego: omnipotencja badacza, egzotyka terenu i granice międzydyscyplinowe, (w:) M.Kempny, G. Woroniecka (red.) Wymiary globalizacji kulturowej. Wyzwania badawcze, Olsztyn:Wyd. WSIiE TWP,2003.
 

VIII Teoria socjologiczna

1) Chora komunikacja. Krytyczna analiza koncepcji P.Bergera i T.Luckmanna, 1986, opracowanie - maszynopis niepublikowany, 50 stron.

 

IX. Varia

1) Koncepcja Pracowni Badań Biograficznych w IBPM, 1989, maszynopis, (współaut. J.Siemaszko), 10 stron.

2) Ośrodek Badań Młodzieży, artykuł informacyjny, (w:) „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1992, nr 3, ss. 137 - 140.

3) Opracowanie „Źródła tożsamości narodowej i etnicznej starych ludzi pochodzenia chłopskiego” dla grantu A.Kłoskowskiej, „Kultura narodowa u korzeni”, 1994, (współaut. K.Górniak, G.Gredecki, P.Zieliński) wydruk komputerowy, 32 strony.

4) Sprawozdanie z 1 półrocza funkcjonowania programu PHARE-Lien „Dzielimy się tym, co mamy” (współaut. W.Onyszkiewicz, P.Zieliński), dla Komisji Europejskiej 1996, 50 stron.

5) Sprawozdanie z 2 półrocza funkcjonowania programu PHARE-Lien „Dzielimy się tym, co mamy” (współaut, P.Zieliński), dla Komisji Europejskiej 1996, 65 stron.

6) Analiza operacji pilotażowej programu PHARE-Lien „Dzielimy się tym, co mamy”, (współaut. M.Dudkiewicz, J.Krasnodębska), dla Fundacji Bank Żywności SOS, 1996, 20 stron

7) Sprawozdanie z 3 półrocza funkcjonowania programu PHARE-Lien „Dzielimy się tym, co mamy” (współaut. P.Zieliński), dla Komisji Europejskiej 1997, 70 stron.

8) Przedmowa do książki M.Sochockiego, „Portret zbiorowy czyli postawy ludzi młodych i osób dorosłych wobec problematyki stosowania substancji psychoaktywnych oraz profilaktyki. Prezentacja wyników badań, Warszawa: „Toret”, 1998, ss. 5 - 7.

9) Sytuacja społeczno-kulturalna młodzieży a wyzwania wychowawcze stojące przed szkołą, (w:) Materiały na konferencję „Wychowawcza rola współczesnej szkoły” zorganizowaną przez Prezydium Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP, 2000, ss.12-21.

10) recenzja: Punk na salony!, ( w:) „Dialog”, nr 3,2001, ss.110-113.

11) O sytuacji młodzieży w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce, (w:) Publikacja jubileuszowa, Wczoraj - dziś - jutro. Dziesięć lat Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Warszawa-Potsdam: PNWM, 2001, ss. 42- 47.

12) Selbstporträts polnischen Jugendlichen, (w:) Jubiläums-publikation, Gestern - Heute - Morgen. Zehn Jahre Deutsch-Polnisches Jugendwerk, Warszawa - Potsdam, 2001, ss.22 - 27. (wydawnictwo dwujęzyczne w 2 tomach).


Dr Grażyna Fluderska


Dr Ewa Giermanowska
 1. Analiza upowszechniania nietypowych form zatrudnienia - na przykładzie przeciwdziałania bezrobociu młodzieży, (w:) M.Rymsza (red.), Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?, ISP, Warszawa 2005.
 2. Trzeci sektor: docelowe czy tymczasowe miejsce pracy dla młodych osób - wyniki badań empirycznych, Kwartalnik III Sektor, nr 4, jesień 2005 - zima 2006, s. 26-34.
 3. Indagine sulla carriera professionale dei laureati in Polonia, [in:] A.Cammelli (ed.), La transizione dall'universita al lavoro in Europa e in Italia, Il Mulino, Bologna 2005.
 4. Gli effetti dello svilluppo. Boom e qualita dell'instruzione superiore in Polonia, with J.Kośmider, [in:] A.Cammelli (ed.), La qualita del capitale umano dell'universita in Europa e in Italia, Il Mulino, Bologna 2005.
 5. Fighting the immeasurable? Addressing the phenomenon of undeclared work in European Union - Poland, European Employment Observatory, Review: Autumn 2004, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2005, p. 148-154.
 6. Quality in Work: A priority for European employment policy? - Poland, European Employment Observatory, Review: Spring 2004, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2004, p. 187-192.
 7. Absencja chorobowa w Polsce, E.Giermanowska, M.Racław-Markowska (red.), ISP, Warszawa 2004.
 8. Społeczności lokalne wobec problemu bezrobocia młodzieży, E.Giermanowska, M.Racław-Markowska (red.), ISP, Warszawa 2003.
 9. Normalność i normalkaMiędzy karierą a bezrobociem, (w: ) B.Fatyga, A.Tyszkiewicz (red.), Normalka i normalność. Próba zastosowania pojęcia normalności do badań współczesnej młodzieży, UW, Warszawa 2001.
 10. Changes of the Polish Labour Market During the Period of Transformation, with J.Hrynkiewicz, (in: ) A.Kwak, R.Dingwal (eds.), Social Change, Social Policy and Social Work in the New Europe, Ashgate, UK 1998.

Dr Marek Kłosiński
  Dzisiejsza Młodzież
 1. Wzór na poziom wyeksponowania [komunikatów w telewizyjnych programach informacyjnych], „Zeszyty Telewizyjne”, 2003 (2), ss. 48 - 65
 2. 26 zasad przyjaznych dla odbiorcy, „Zeszyty Telewizyjne”, 2003 (1), ss. 4 - 25
 3. Obraz zagrożeń w telewizyjnych programach informacyjnych, w: Jerzy Uszyński (red.), Problematyka bezpieczeństwa i zagrożeń w programach telewizji publicznej, TVP S.A. Ośrodek Szkolenia – Akademia Telewizyjna, Warszawa 2002; ss. 167 – 189
 4. Analiza medialnych przekazów informacyjnych [skrypt], Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa 2002
 5. Dyskurs o normalności i niezwykłości świata, jako podstawowe formy dyskursu medialnego, w: B.Fatyga, A. Tyszkiewicz (red.), Normalność i normalka. Próba zastosowania pojęcia normalności do badań młodzieży, ISNS UW, Ośrodek Badań Młodzieży, Warszawa 2001, ss. 144 – 166
 6. Sytuacja dzieci i młodzieży w PolsceProblematyka kulturalna w polskiej telewizji publicznej – programy informacyjne, TVP S.A. Ośrodek Szkolenia – Akademia Telewizyjna, Warszawa 2000; ss. 12 – 32
 7. Barbarzyńcy czy nie? Uczestnictwo młodzieży w kulturze oficjalnej, w: B.Fatyga, A.Tyszkiewicz (red.), Dzisiejsza młodzież. Stereotypy i rzeczywistość po 1989 roku, Ośrodek Badań Młodzieży UW, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji MEN, Warszawa 1997, ss. 197-211
 8. Podstawowe zasady konstruowania telewizyjnych programów informacyjnych, z punktu widzenia psychologii odbioru informacji, [skrypt], Ośrodek Szkolenia i Analiz Programowych TVP S.A., Warszawa 1995
 9. Człowiek w sytuacji kontaktu z muzyką, Instytut Kultury, Warszawa 1995
 10. Semantyczna analiza pojęć „bezrobocie” i „bezrobotny”(„bezrobotni”) w wypowiedziach prasowych, „Kultura i Społeczeństwo”, 1994 (3)
 11. Czas wolny, w: Sytuacja dzieci i młodzieży w Polsce, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Warszawa 1993

Dr Joanna Kośmider


Dr Monika Sajkowska


Dr Marcin Sińczuch
 1. z zespołem: B. Fatyga, I. Oliwińska and P. Zieliński, Dwie prawdy o młodzieży polskiej. Raport z badań, MENiS, Warszawa 2005.
 2. z: E. Giermanowska, polska część raportu: Human Resources in Research & Development: Monitoring System on Career Paths and Mobility Flows, European Commission, Bruksela 2005.
 3. Wchodzenie w dorosłość w warunkach zmiany społecznej, IS UW, Warszawa 2002.
 4. Kariery zawodowe czterdziestolatków, w: M. Marody (red.) Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie rzeczywistości, Scholar, Warszawa 2000.

Dr A. Tyszkiewicz


Publikacje doktorantów

Mgr Albert Hupa
 1. Mózgi w wannie, (w:) "Kultura Popularna", nr 2/2003.
 2. Zwierciadło sieci, (w:) "Kultura Popularna", nr 1/2005.

Mgr Albert Jawłowski
Biała Księga Młodzieży
 1. Ja - My - Oni. Świat społeczny polskiej subkultury hip hopowej (w:) B.Fatyga, A.Tyszkiewicz (red.), Normalność i normalka. Próba zastosowania pojęcia normalności do badań młodzieży, Warszawa 2001, OBM-ISNS UW.
 2. Homo ludens na osiedlu czyli subkultura hip hopowa jako wspólnota ludyczna, (w:) "Kultura Popularna", nr1, 2002.
 3. Subkultury młodzieżowe, (w:) B.Fatyga (red.) Biała księga młodzieży polskiej. Diagnoza sytuacji młodych Polaków jako podstawa strategii państwa dla młodzieży, Warszawa 2004, MENiS.
 4. Widowisko piłkarskie jako zjawisko generujące wspólnotę na przykładzie subkultury piłkarskich chuliganów, (w:) "Societas/Communitas", nr 1, Warszawa.
 5. Karnawałowy jarmark atrakcji. Wokół widowiska piłkarskiego, (w:) Publikacja pozjazdowa PTS, Poznań.
w przygotowaniu:
 1. artykuł o pojęciach teoretycznych wykorzystywanych w badaniach subkultur (do nowej publikacji OBM)

Mgr Tomasz Kasprzak
 1. "Czy prawo pomaga pomagać? Wolontariat w świetle Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", Trzeci Sektor nr3/2005.
 2. "The Polish collective farming system - a historical phenomenon and its consequences for the present" (w:) The Weight of History in Central Europe Societies of the 20th Century, red. Z.Hlavičková, N. Masłowski, Central European Studies, Praga, 2005.
 3. "Rola turystyki zagranicznej w kształtowaniu tożsamości i poznaniu innych narodów " (w:) Nacionalismus v současných dějinách střední Evropy: od mobilizace k identitě, red. Z.Hlavičková, N. Masłowski, Central European Studies, Praga, 2005.
 4. "Żydzi, masoni, cykliści - stereotypy w polskiej kulturze", Niebieska Linia 2/37/2005.
 5. z: A. Bereza "Wewnętrzny Sybir czyli ballada o pegeerach", Niebieska Linia 5/34/2004.
 6. "Tajemnica ojcostwa", Niebieska Linia 1/30/2004.
 7. "Macierzyństwo - Konieczność czy luksus", Niebieska Linia 2/31/2004.
 8. "Zbrodnie nienawiści - Wnioski płynące z badań na temat dyskryminacji i nietolerancji ze względu na orientację seksualną w Polsce.", Niebieska Linia 6/29/2003.

Mgr Iwona Oliwińska
remedium78
 1. Wykorzystanie ukrytej obserwacji uczestniczącej w badaniu stylu życia szarej strefy (w:) "Kultura i społeczeństwo", nr 2, 2004.
 2. Aktywność młodzieży w ramach oferty przygotowanej dla niej przez dorosłych (w:) Barbara Fatyga (red.), Dwie prawdy o aktywności. Uwarunkowania i możliwości działania młodzieży w środowisku lokalnym w perspektywie polityki młodzieżowej Rady Europy. Raport z badań. Warszawa, 2005.
 3. Pozostawieni sami sobie (cz. I), (w:) „Remedium”, nr 7-8 z 2005
 4. Pozostawieni sami sobie (cz. II), (w:) „Remedium”, nr 10 z 2005
w przygotowaniu:
 1. artykuł jak można korzystać z teorii marginalizacji i naznaczania w badaniach młodzieży, (do nowej zbiorowej pracy OBM).
 2. remedium
Mgr Marcin J. Sochocki


Publikacje książkowe

atrakcyjne zycie narkomanowAtrakcyjne życie narkomanów. Terapia budowania atrakcyjnego życia - opis programu terapii i prezentacja wyników badań, SUMUS, Warszawa 2005 (współautor: W. Krzyżaniak; recenzent: J. Kowalczewska).
Wydawnictwo Sumus
Stara nowa ojczyznaStara nowa ojczyzna. Rodziny repatriantów - pierwsze miesiące pobytu. Procesy adaptacji i ewaluacja szkoleń adaptacyjnych - opis przebiegu zajęć psychologicznych oraz prezentacja wyników badań ankietowych, Pracownia Profilaktyki Problemowej, Warszawa 2003 (współautorzy: A. Gryczyńska, Z. Najda, A. Podlewski; recenzent: J. Ł. Grzelak).
Profilaktyka w szkoleProfilaktyka w szkole (o profilaktyce, jej wykonawcach, rodzicach i ewaluacji), w: J. Ł. Grzelak, M. J. Sochocki (red.), Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, Warszawa 2001 [książka recenzowana].
Spoleczny swiat drugiego elementarzaSpołeczny świat Drugiego Elementarza. Prezentacja wyników badań ewaluacyjnych programu profilaktycznego "Drugi Elementarz czyli program siedmiu kroków" (współautorzy: B. Fatyga, G. Fluderska, K. A. Wojcieszek), Warszawa 2000.
portret ziorowyPortret zbiorowy, czyli postawy ludzi młodych i osób dorosłych wobec problematyki stosowania substancji psychoaktywnych oraz profilaktyki (prezentacja wyników badań), (recenzent: B. Fatyga), Warszawa 1998.
Inne ważniejsze publikacje

Dwa autorytety, "Remedium" , nr 1 (155), styczeń 2006

Profilaktyka czy promocja zdrowia?, (cz. I-II), "Remedium", nr 7-8 (137-138), nr 9(139), lipiec-sierpień 2004; wrzesień 2004

Kosmologia subkultur i profilaktyki, "Remedium", nr 2 (132), luty 2004

Badania jakościowe w ewaluacji programów promocji zdrowia w kontekście paradygmatów zdrowia i choroby, (współautorka: A. Sito), "Medycyna Wieku Rozwojowego" (numer pod red.: A. Sito, K. Ostaszewski), nr 1, cz. II, styczeń-marzec 2003

Korzystanie z ewaluacji, "Remedium", nr 11 (117), listopad 2002

Profilaktyka a płeć, "Świat Problemów", nr 1 (108), styczeń 2002

Rodzice i profilaktyka, "Remedium", nr 1 (107), styczeń 2002

Zawód - profilaktyk?, "Świat Problemów", nr 12 (107), grudzień 2001

Jakościowa technika badań społecznych - zogniskowane wywiady grupowe w ewaluacji przedsięwzięć z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów młodzieży, w: A. Sito, M. Berkowska (red.), Modele ewaluacji w programach promocji zdrowia. Teoria i Praktyka, "Medycyna Wieku Rozwojowego", t. IV, suplement I do nr 4, październik-grudzień 2000

Ewaluacja w praktyce, "Remedium", nr 10 (92), październik 2000

O odpowiedzialności profilaktyka, "Remedium", nr 4 (83), kwiecień 2000

Ucieczka od wolności?, "Remedium", nr 7-8 (76-77), lipiec-sierpień 1999

Młodzi ludzie o sobie, dorosłych, profilaktyce i kilku innych ważnych sprawach (cz. I, II, III), "Remedium", nr 1 (70), styczeń 1999; nr 2 (71), luty 1999; nr 3 (72), marzec 1999 (wraz z erratą)

Inne lekcje, "Świat Problemów" nr 7 (66), lipiec 1998

W szóstych i ósmych klasach, "Świat Problemów", nr 4 (63), kwiecień 1998.

Od 2000 roku prowadzenie cyklu debat (wywiadów grupowych) z młodzieżą, publikowanych w "Remedium". Debaty dotyczą różnych aspektów życia młodzieży m.in. relacji interpersonalnych pomiędzy dziećmi a rodzicami oraz uczniami i nauczycielami, problematyki uzależnień, profilaktyki, subkultur, aktywności społecznej.

Niektóre artykuły, fragmenty lub ich streszczenia przeczytać można także na stronach internetowych

Miesięcznik "Remedium":
http://www.remedium-psychologia.pl

Czytelnia IPZ:
www.psychologia.edu.pl//index.php?dz=strony&op=spis&id=163&lang=pl

Biblioteka Naukowa IPZ:
www.psychologia.edu.pl//index.php?dz=strony&op=spis&id=161&lang=pl

Wybrane raporty z badań z ostatnich lat

Młodzież w środowisku lokalnym. Badanie stosowania substancji psychoaktywnych przez uczniów dzielnicy Wawer w kontekście zadań profilaktyki problemowej - prezentacja wyników pomiaru ankietowego, Warszawa 2005 [Stowarzyszenie "Alternatiff"]
raport można pobrać z http://www.opswawer.waw.pl/pliki/RAPORT.doc

"Trening Umiejętności Życiowych" - prezentacja wyników wstępnych badań ewaluacyjnych, Warszawa 2004 [Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych]

Realizatorzy programu "Obudź się" - ewaluacja szkolenia. Prezentacja wyników badań ankietowych, Warszawa 2003 [Pracownia Profilaktyki Problemowej]

Uczestnicy szkolenia "Psychoprofilaktyka w środowisku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem współpracy rodziców" - prezentacja wyników ankietowych badań ewaluacyjnych, Warszawa 2003 [Pracownia Profilaktyki Problemowej]

Raport. Uczestnicy programu "Obudź się" - ewaluacja zajęć, Warszawa 2003 [Pracownia Profilaktyki Problemowej]

"Szkoła dla rodziców i wychowawców" - prezentacja wyników jakościowych badań ewaluacyjnych, Warszawa 2002 [Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców: "Bez Porażek"]

Pilotażowa realizacja zajęć w ramach "Szkolnego programu edukacji antytytoniowej dla licealistek" - prezentacja wyników badań ewaluacyjnych, Warszawa 2002 [Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Szkolnej Instytutu Matki i Dziecka]

Autoewaluacja realizacji programów edukacji antytytoniowej - analiza sprawozdań bezpośrednich wykonawców projektu, Warszawa 2001 [ZZPiMS IMiD]

Organizacja ogólnopolskiej edycji edukacyjnych programów antytytoniowych. Prezentacja wyników badań focusowych z wojewódzkimi koordynatorami projektu, Warszawa 2001 [ZZPiMS IMiD]

Realizatorzy i uczestnicy programu "W zgodzie z sobą i grupą" - prezentacja wyników badań ilościowych, Warszawa 2001 [Fundacja ETOH, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej]

"Debata" i jej realizatorzy - prezentacja wyników ankiety pocztowej, Warszawa 2000 [Stowarzyszenie Noe].

Projekt i administracja: Albert Hupa